Oddlužení

Oddlužení dle insolvenčního zákona je jediným legálním efektivním řešením neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům.

Při oddlužení dle insolvenčního zákona se vyhlašuje tzv. Osobní bankrot a dochází ke sjednocení všech Vašich závazků vůči věřitelům. Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.

Jelikož se jedná o zásadní rozhodnutí, doporučujeme Vám konzultaci ZDARMA přímo u našeho poradce.

Soudní oddlužení neboli Osobní bankrot, zajišťujeme také prostřednictvím našich terénních pracovníků.

V bodech

›  Ochrana před exekutory a vymahačskými společnosti

›  Snížení dluhu až o 70%

›  Zastavení úroků

›  Zastavení dražby nemovitosti

›  Stabilizace nelehké finanční situace

›  Šance na nový začátek bez dluhů

›  Nový smysl života po psychologické stránce

Vyhlášení Osobního bankrotu neboli oddlužení skrývá řadu výhod:

Ve chvíli, kdy je podán návrh na povolení oddlužení na soud, zastavují se veškeré kroky exekutorů a exekutor musí čekat na rozhodnutí soudu. Nemůže se tedy stát, že by Vás doma navštívil vykonavatel soudního exekutora a prováděl odvoz majetku. Stejně tak máte klidný život od vymahačů z různých inkasních a vymáhacích agentur. Jste pod ochranou soudu a veškeré Vaše závazky jsou řešeny v rámci insolvenčního zákona.

Při oddlužení již nedochází ke zvyšování dluhů v podobě úroků, nákladů exekutora apod. Závazky se řeší v aktuální výši.

Při oddlužení může dojít ke snížení Vašich závazků až o 70% u nezajištěných věřitelů.

V případě exekuce, může exekutor zabavit veškerý majetek v místě Vašeho pobytu a prodat jej za daleko nižší cenu než je jeho skutečná cena. Stejně tak, může prodat i nemovitosti financované hypotékou. Osobní bankrot je výhodnější!!!

Vyhlášením Osobního bankrotu můžete ušetřit až 70%!

Základní informace při vyhlášení Osobního bankrotu

Soudní oddlužení neboli Osobní bankrot je šancí na nový začátek. Můžete, tak začít žít nový život a nepřemýšlet, jestli Vám na dveře nezaklepe exekutor či zaměstnanec vymáhací agentury.

1.      Dluhy po splatnosti déle než 30 dnů

2.      Prokazatelný příjem, který pokryje alespoň 30% dlužné částky

3.      Doba splácení je 5 let – bankrot je výhodnější než nepromlčitelné exekuce

4.      Máte více věřitelů – min. 2

V případě, že se ocitnete ve finanční krizi, měli byste začít jednat; váhání se nevyplácí.

Jak Vám můžeme pomoci?

Máme 100% úspěšnost. Služby klientům neposkytujeme v případě, kdy víme, že nemáte šanci u soudu uspět.

Vyřízení návrhu na povolení oddlužení neboli Osobní bankrot, vyřizujeme zpravidla do 7 pracovních dnů.

Jestliže se nacházíte v tíživé finanční situaci a zvažujete oddlužení neboli Osobní bankrot, můžeme Vám nabídnout konzultaci zdarma. Zavoláte nám nebo nás můžete kontaktovat přes FORMULÁŘ na našich webových stránkách. Domluvíte si schůzku u operátora a náš konzultant přijede do místa vašeho bydliště nebo operátor domluví schůzku na místě na kterém vám to bude nejvíce vyhovovat. Vyhodnotíme při ní Vaši dluhovou, ekonomickou situaci a vytvoříme finanční analýzu. Poté pro Vás můžeme vypracovat návrh na povolení oddlužení.

 V době zahájení žalob, exekucí již není na co čekat. Osobní bankrot Vás vyjde levněji a zůstane Vám i vybavení domácnosti. V Osobním bankrotu Vás čeká mnohem lepší standard bydlení, než v exekuci!.

 INFORMACE: Pokud Vám agentura, či firma na oddlužení nabízí konsolidaci dluhů, doporučujeme navštívit i jiné poradenské centra, než se dále zadlužíte. Oddlužovací agentura má vysoké provize za konsolidaci a nabízí Vám tedy produkt dle zisku! Konsolidace dluhů často dle analýz Centrálního registru dlužníků dostane dlužníka do dluhové pasti a to takové, že již nedosáhne na státem povolené oddlužení – Osobní bankrot!

Osobní bankrot - oddlužení

Oddlužení neboli osobní bankrot může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Oddlužení OSVČ

Oddlužení

Vyřídíme za Vás návrh na oddlužení i v případě, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). U dluhů z podnikání však záleží na poměru mezi dluhy z podnikání a ostatními dluhy. Poměr mezi těmito dluhy nebyl přesně stanoven a v současné době se hovoří o maximálně 30% dluhů z podnikání v poměru s ostatními dluhy.

S účinností od 1.1.2014 umožní novela insolvenčního zákona oddlužení OSVČ ( osob samostatně výdělečně činných). I zde však bude soud zkoumat poměr dluhů z podnikání.

Jak vypočítat výši splátky v oddlužení OSVČ?

Výše splátky v oddlužení OSVČ se vypočítává stejným způsobem jako je tomu u fyzických osob. K výpočtu budete moci použít výpis Vašich příjmu z daňového přiznání, a na základě toho bude vypočítán Váš čistý měsíční příjem.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ODDLUŽENÍ OSVČ?

dluh smí souviset s podnikáním (dluhy z podnikání nebrání řešení úpadku, pokud s tím souhlasí věřitel)

žádost podává občan ČR starší 18 let ( možno i příslušníci s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem)

čistý trestní rejstřík

s příjmem z pojišťovacího zprostředkování (pojišťovací makléř)

profese, zedník, tesař, uklízečka apod..na Živnostenský list (OSVČ)

mít alespoň 2 věřitele

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?


Můžete mít prokazatelné dluhy z podnikatelské činnosti.

Můžete být spoludlužníkem nebo ručitelem na jiném podnikatelském úvěru a stejně tak můžete mít dluhy z podnikání, které na Vás ze zákona přešly. Soud dlužníkovi osobní bankrot (oddlužení) povolí za předpokladu, pokud s tím souhlasí věřitel, jehož pohledávky pochází z podnikatelské činnosti. S takovými případy máme bohaté zkušenosti a v případě, že máte dluh z podnikání, jsme schopni zajistit, aby byl návrh povolen. V tomto případě však vždy bude záležet pouze na úvaze soudu, potažmo konkrétního soudce, zda se nad dlužníkem slituje a osobní bankrot (oddlužení) mu schválí. Z toho vyplývá, že je třeba na soud podat bezvadný návrh na povolení oddlužení, který bude obsahovat veškeré insolvenčním zákonem požadované náležitosti pro povolení osobního bankrotu (oddlužení)

 

Můžete být v době podání návrhu na oddlužení podnikatel. Značná výhoda v případě, že podnikatel v době podání návrhu na oddlužení nejste je v tomto směru fakt, že insolvenční zákon již dále neřeší situaci, kdy dlužník po úspěšném schválení oddlužení neboli povolení osobního bankrotu soudem, opět začne podnikat. Tato situace není žádným ustanovením insolvenčního zákona zakázána, z čehož vyplývá, že je tento postup po schválení oddlužení (povolení osobního bankrotu) možný.

 

Jestli-že se stalo, že byl již návrh na oddlužení podán a soud jej zastavil nebo zamítnul, je možné v tomto případě podat novou žádost. Stejně tak, může dlužník podat návrh na oddlužení i v případě, kdy mu bylo skončeno konkursní řízení.

 

Máte minimálně dva věřitele a Vaše závazky jsou 30 dní po splatnosti. Není však nezbytně nutné mít všechny své dluhy 30 dnů po lhůtě splatnosti. O schválení osobního bankrotu, a tedy o povolení oddlužení lze žádat soud i tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Jinými slovy – jedná se o situaci, kdy zatím všechny (nebo alespoň většinu) svých dluhů řádně splácíte, avšak výše splátek Vám nadále neumožňuje žít normální život, neboť Vám již nezbývá dostatek peněz na běžné živobytí.

 

Jste fyzická osoba, jejíž závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů apod.

 

Máte jakýkoliv doložitelný příjem. Jedná se především o mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, důchod (jakéhokoliv typu), mateřskou či rodičovskou, nemocenskou atd. Z tohoto příjmu musí být dlužník schopen uhradit za dobu maximálně 5letého pravidelného splácení Osobního bankrotu (oddlužení) minimálně 30 % veškerých svých závazků.

Nemůžeme zde však zařadit přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, alimenty a další dávky sociálního charakteru. Je-li Váš příjem příliš nízký – nezoufejte. Pokud si opatříte nějakou třetí osobu, která by byla ochotna Vám na splácení oddlužení přispívat, lze v tomto případě vyhlásit Osobní bankrot.

 

Nesmíte být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Existují ovšem případy, kdy i v rámci trestné činnosti soud oddlužení schválil.
OK Financial CZ s.r.o.

IČ: 294 53 771,  DIČ: CZ294 53 771,

zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54522

Sídlo: Na Loukách 86/13, 751 19 Vlkoš
Centrála: Žerotínovo nám. 174/29, 750 02 Přerov

Místa působnosti

Hlavní město Praha

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Kontakt

Mob.: 734 150 490 / 734 150 491

Email: okfinancial@okfinancial.cz

2017 © OK financial CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena.  |  Všeobecné obchodní podmínky  |  Zásady ochrany osobních údajů